Möjliga motioner från FK

2017-12-31

Under SUKs framtidskongress 13-15 oktober 2017 så beslutades det att en framtidskongressgrupp skulle bildas. Gruppen skulle utifrån kongressens diskussioner ta fram möjliga motioner. Motionerna skulle objektivt tas fram från framtidskongressens “protokoll” av framtidskongressgruppen men skulle inte spegla gruppens egna åsikter. Förslagen är inte framtagna genom omröstning under kongressen, och därmed kan vissa av förslagen under framtidskongressen ha haft svagt stöd men som uttryckt förslag och möjlig motion ska det ändå ingå i detta dokument.

Förslag/åsikter som går ut på att något inte ska ändras har inte tagits med då motioner vanligtvis inte går ut på att något ska fortsätta vara som det är. Kan dock noteras att det till nästan varje motion egentligen skulle finnas en “mot-motion” om att inte ändra något.

In framtidskongressgruppen har ingått: Desirée Karlsson (kongressen), Laurens Kämpe (kongressen), Kristoffer Jerzy Linder (styrelsens representant), Marcus Grunditz (styrelsens representant) och Åsa Hulthén (kongressen, sammankallande).  De möjliga motionerna speglar inte gruppens egna åsikter.

Möjliga motioner utifrån framtidskongressens diskussioner:


§ Att SUKs årsmöte ska hållas vid slutet av varje verksamhetsår.
 
§ Att den nya styrelsen tillträder vid varje nytt verksamhetsår.
 
§ Att SUK ska hålla årsmöte i mars, men att den nya styrelsen tillträder i maj.

§ Att SUK ska hålla årsmöte i mars, men att den nya styrelsen tillträder 1 juli.
 
§ Att denna ändring i stadgan gäller från och med verksamhetsår….  
 
§ Att varje år ha ett årsmöte/kongress med traditionell dagordning, men utan att det måste väljas en ny Förbundsordförande och styrelse.

§a Att man har kongress vartannat år där man beslutar om en verksamhetsplan för de kommande två åren, samt fyllnadsval till styrelsen.

§b Att man har årsmöte vartannat år där styrelsen väljs, samt för in kompletteringar till verksamhetsplanen.

§ Att ny förbundsstyrelse väljs vartannat år.
 
§ Att kansliet/riks tar fram en manual med instruktioner till sina regions- och lokalföreningsstyrelser, där det bland annat ska ingå beskrivning av regionsledamöternas, konsulenternas och lokalföreningarnas styrelsers olika uppdrag och uppgifter.

§ Att SUK tar fram en informationsskrift om föreningsteknik och vad SUK står för.   

§ Att SUK varierar sina läger mer.

§ Att SUK ska arrangera läger med olika innehåll och inriktning för att locka nya målgrupper.

§ Att varje lokalförening och regionstyrelse skickar ombud till möte där man ska rösta om ny årsbudget.
 
§ Att förbundsordförande sammankallar alla regionsordförande och konsulenter till möte regelbundet.
 
§ Att det vid varje verksamhetsår är möte med alla regionsordförande och kassörer.
 
§ Att SUK avslutar stödet till de nationella grupperna.
 
§ Att de nationella grupperna måste göra mer reklam i SUK:s mediekanaler som t.ex. hemsida och sociala nätverk, för att få bidrag.
 
§ Att SUK bara ska ge bidrag till aktiviteter som arrangeras på svenska. 

§ Att de nationella grupperna för att få bidrag måste ha 70% av sina aktiviteter på svenska, samt göra reklam på SUKs hemsida. Detta för att motverka segregering.
 
§ Att konsulenterna ska vara timanställda istället för att de ska vara tillsvidareanställda.
 
§ Att alla regioner erbjuds ledarskaps- och styrelseutbildning.

§ Att SUK ser till att det finns fler som utbildas för att leda SUKs ledarutbildningar.
 
§ Att SUK ska anställa en generalsekreterare.
 
§ Att förbundsordförande arvoderas på max 50%.
 
§ Att enbart ordförande ska väljas av årsmötet, och att styrelsen i övrigt konstituerar sig självt på första styrelsemötet efter årsmötet.
 
§ Att SUK inför som regel om att ingen åldersdiskriminering får förekomma på sina aktiviteter.
 
§ Att SUK ska anordna NUD/SUD varje år som det inte är VUD.
 
§ Att SUK ska engagera sig i andra kristna samfunds möten.
 
§ Att SUK ska utarbeta en livsmanual, eventuellt tillsammans med KPN.
 
§ Att SUK ska arbeta mer med mission och evangelisation.
 
§ Att SUK upprättar ett register över de som genomgått beredskapsplanen.


Fler nyheter

2019-03-09 - SUK Väst åker till Kroatien!

2019-02-28 - Viktig information till våra medlemmar och föreningar!

2018-12-11 - Lokalföreningar!

2018-12-11 - SUKs kanslichef!

2018-11-15 - I somras var Ljuvlingen i Medjugorje!

2018-05-25 - GDPR!

2018-01-11 -

2017-12-17 -

2017-12-13 -

< mars 2019 >
25
26
27
28
1 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

1
2 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

2 mar 12:45 - 20:00

SLUKs årsmöte!

2
3 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 mars

15 mar 20:00 - 17 mar 20:00

SUKs årsmöte!

15
16 mars

15 mar 20:00 - 17 mar 20:00

SUKs årsmöte!

16
17 mars

15 mar 20:00 - 17 mar 20:00

SUKs årsmöte!

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Medlemskap
tidningarna
Bonifatiuswerk