Välkommen till GKUs extrainsatta årsmöte!

2018-12-12

Välkommen på Göteborgs Katolska Ungdomars extrainsatta årsmöte.
Plats: Rum Don Bosco, Kristus Konungen, Göteborg

Dagordning för GKU:s extrainsatta årsmöte 2019-01-12

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Fastställande av dagordning

§ 3. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 5. Val av två rösträknare som samtidigt är protokollsjusterare för årsmötet

§ 6. Årsmötets behöriga utlysande.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018-01-01-2018-11-28

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9. Revisorernas berättelse

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11. Fastställande av budget

§ 12. Fastställande av verksamhetsplan för nästa års aktiviteter

§ 13. Val av styrelsemedlemmar

§ 14. Val av revisorer och valberedning

§ 15. Motioner

§ 16. Övriga frågor

§ 17. Mötets avslutande
Fler nyheter

2019-03-09 - SUK Väst åker till Kroatien!

2019-02-28 - Viktig information till våra medlemmar och föreningar!

2018-12-11 - Lokalföreningar!

2018-12-11 - SUKs kanslichef!

2018-11-15 - I somras var Ljuvlingen i Medjugorje!

2018-05-25 - GDPR!

2018-01-11 -

2017-12-17 -

2017-12-13 -

< mars 2019 >
25
26
27
28
1 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

1
2 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

2 mar 12:45 - 20:00

SLUKs årsmöte!

2
3 mars

1 mar - 3 mar

MJUKs läger!

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 mars

15 mar 20:00 - 17 mar 20:00

SUKs årsmöte!

15
16 mars

15 mar 20:00 - 17 mar 20:00

SUKs årsmöte!

16
17 mars

15 mar 20:00 - 17 mar 20:00

SUKs årsmöte!

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Medlemskap
tidningarna
BILDA