Abort


 

Katolska Kyrkans Katekes:


2270 Det mänskliga livet skall absolut respekteras och beskyddas från och med konceptions-ögonblicket. Från och med första ögonblicket av sin existens skall en mänsklig varelse få sina personliga rättigheter erkända, däribland varje oskyldig varelses okränkbara rätt till liv.
Förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig, och förrän du lämnade modersskötet, helgade jag dig (Jer 1:5).
Benen i min kropp var inte gömda för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. (Ps 139:15)


2271 Från det första århundradet har kyrkan förklarat att varje framkallad abort är något moraliskt ont. Denna lära har inte förändrats. Den förblir oföränderlig. Direkt abort, dvs, avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen:
Du skall inte döda ett foster genom fosterfördrivning, och du skall inte låta ett nyfött barn förgås.
Gud, som är livets Herre, har åt människan anförtrott den höga uppgiften att tjäna livet, och människan skall på ett sätt som är henne värdigt fullgöra den. Livet måste därför skyddas med allra största omsorg alltifrån konceptionen: abort och barnamord är avskyvärda brott.


2272 Formell medverkan till abort är en svår synd. Kyrkan bestraffar detta brott mot det mänskliga livet med det kanoniska straff som kallas "exkommunikation". Den som utför en abort ådrar sig exkommunikation latae sententiae, genom själva faktum att brottet begås", i enlighet med de villkor som kyrkorätten föreskriver. Kyrkan vill inte på detta sätt inskränka utrymmet för barmhärtigheten. Kyrkan visar på allvaret i det brott som begåtts och på den obotliga skada som tillfogats den oskyldiga mänskliga varelse som blivit dödad, dess föräldrar och hela samhället. (1463)

2273 Varje oskyldig mänsklig individs oförytterliga rätt till liv utgör en grundläggande beståndsdel i samhället och dess lagstiftning: (1930)
"Människans oförytterliga rättigheter som person måste erkännas och respekteras av det mänskliga samhället och dem som har politiska auktoritet. De mänskliga rättigheterna är inte beroende av individer eller föräldrar och utgör inte heller en koncession från samhällets eller statens sida; de tillhör människans natur och är förbundna med människan som person på grund av den skaparhandling från vilken hon hämtar sin existens. Bland dessa rättigheter måste man nämna rätten till liv och fysisk integritet för varje mänsklig varelse från och med dess konception till döden."
"I det ögonblick en formulerad lag berövar en kategori mänskliga varelser det skydd som samhällets lagstiftning skall ge dem, förnekar staten därmed allas likhet inför lagen. När staten inte ställer sin kraft till förfogande för alla sina medborgares rättigheter, framför allt de svagastes, hotas rättsstatens själva grundvalar….Som följd av den respekt och det skydd som borde tillförsäkras ett barn från och med dess konception, bör lagen tillhandahålla lämpliga straffsanktioner för varje avsiktlig kränkning av dess rättigheter."

2274 Eftersom fostret skall betraktas som person från och med konceptionen skall dess integritet försvaras, det skall omhändertas och vara föremål för medicinska åtgärder, i den mån detta är möjligt - liksom varje annan mänsklig varelse.
Prenatal fosterdiagnostik är moralisk tillåten, "om den respekterar embryots och det mänskliga fostrets liv och integritet, och om den är inriktad på att rädda dess liv eller bota det som individ….Den står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen när den som resultat av undersökningarna räknar med eventualiteten att framkalla en abort. En diagnos kan inte vara identisk med en dödsdom".

2275 "Ingrepp på det mänskliga embryot skall anses tillåtna på villkor att de respekterar embryots liv och integritet och inte medför orimliga risker för det utan har som avsikt att det blir botat, att betingelserna för dess hälsa förbättras eller at det överlever som individ".
"Det är omoraliskt att producera mänskliga embryon som skall utnyttjas som tillgänglig biologisk materia."
"Vissa försök att göra ingrepp på kromosomerna eller den genetiska arvsmassan är inte av terapeutisk art utan vill producera mänskliga varelser som väljs ut efter kön eller andra förutbestämda kriterier. Sådana manipulationer strider mot den mänskliga personens värdighet, dess integritet och dess identitet", som är unik och inte kan upprepas.

(Katolska Kyrkans Katekes; Catholica, Vejbystrand 1996)

 

< juni 2020 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

12
13 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

13
14 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

14
15
16
17
18
19
20
21 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

21
22 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

22
23 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

23
24 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

24
25 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

25
26 juni

26 jun -

SUK Västs årsmöte!

26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Ansgarwerken