DU ÄR KALLAD!
SUK har sitt viktiga årsmöte den 9-11 mars 2018


Är du missnöjd med SUK? Supernöjd?
Några förslag på vad SUK kan göra bättre?
Vem ska sitta i SUKs styrelse? Vilka aktiviteter ska vi ordna under 2018?
Vad ska SUK satsa på?
Sugen på att skicka in ett förslag på något?       -BRA! Skicka in en motion!


Årsmötet äger rum på Marielund, Ekerö, några mil utanför Stockholm stad. Vi börjar på fredagen runt 18 och slutar på söndagen senast kl. 14.30 (så boka inga för tidiga hemresor…).

Motioner. Skicka gärna in en motion, eller flera! De bör vara rikskansliet tillhanda senast den 16:e februari 2018 (via mail eller post).  Länk till liten motionsskola för er som känner att ni behöver lite stöd i att skriva motioner, klicka här.

Förslag på folk till styrelsen? Maila valberedningens sammankallande på stefan.bertha@suk.se


Ålder: Ingen åldersgräns, men deltagare under 15 år måste komma i målsmans sällskap.

Anmälan:
Ja, anmäl dig! Vi vill att du kommer. Man räknas som anmäld när både anmälan och betalning kommit in till SUKs rikskansli. OBS! Man ska vara medlem i en aktiv lokalförening 2018 redan när man anmäler sig, och man åker som representant för just den föreningen för att röstlängden ska vara i ordning. Endast medlemmar har rösträtt, så detta är viktigt. Varje förening har enligt stadgarna maximalt 5 röster på årsmötet. Är antalet medlemmar från en och samma lokalförening fler, skall dessa inom sin grupp utse fem som har rösträtt vid årsmötet. Röstning får ej ske genom ombud.

Anmälningsblankett i word klicka här.

Anmälningsblankett i PDF klicka här.Här kommer viktig information om kostnad, anmälan och reseersättning:

*Både anmälan och betalning SUK tillhanda senast den 26 februari: Årsmötet kostar 300 kronor och man får som röstberättigad medlem reseersättning (men som mest 800 kronor).

*Anmälan och betalning SUK tillhanda 27 februari-2 mars: Kostnad 800 kronor och man får ingen reseersättning. Man får då komma i mån av plats.  Efter den 2 mars tas inga anmälningar emot och detta gäller naturligtvis alla. SUK tar inte ansvar för anmälningar eller betalningar som kommit bort utanför SUKs kontroll. ...och som exempel: Om man anmäler sig den 25 februari men betalar den 1:e mars så gäller det högre priset samt ingen reseersättning. Så anmäl och betala i tid!

Betalning: Sätt in avgiften på SUKs bankgironummer: 101-3192 eller på SUKs Swish: 1235715313.  Ange ditt namn när du betalar som textmeddelande.

Tips på namn till den nya styrelsen? Klicka här.


PRELIMINÄR DAGORDNING§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3. Val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av dagordning
§5. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro- yttrande- och förslagsrätt
§6. Årsmötets behöriga utlysande
§7. Fastställande av arbetsordning
§8. Verksamhetsberättelsen
§9. Räkenskaps- och revisionsberättelse, sakrevision
§10. Styrelsens ansvarsfrihet
§11. Arbete i grupper för genomgång av propositioner och motioner
§12. Propositioner och motioner
§13. Fastställande av verksamhetsplan
§14. Årstema
§15. Budget
§16. Val av styrelse
§17. Val av revisorer
§18. Val av valberedning
§19. Stiftsungdomspräster och stiftsungdomssyster
§20. Tack till avgående styrelse och personal
§21. Övriga frågor
§22. Årsmötets avslutandeNågra frågor eller funderingar?

Rikskansliet nås på suk@suk.se och 08-50557690
Vi ser fram emot att träffa er! Varmt välkomna!
< januari 2019 >
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 januari

12 jan -

Årsmöte DUNK

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Medlemskap
tidningarna
BILDA