Angående viruset "Corona"


Nästa helg den 20-22 är det SUKs årsmöte. Flera har hört av sig och frågat om årsmötet kommer att bli av. Svaret är JA.
Men precis som varje år vill vi naturligtvis att alla som är sjuka stannar hemma från årsmötet.  Sjukdom är giltigt skäl för att stanna hemma.

Om du är anmäld och nästa vecka är förkyld/hostar/har ont i halsen? Ring oss på kansliet på 08-50557690 eller 08-50557691.
 
SUK följer informationen som folkhälsomyndigheten och stiftet kommer med uppmärksamt. Skulle folkhälsomyndigheten komma ut med information som gör att vi måste ställa in så återkommer vi om detta, men vi räknar med att årsmötet ska bli av.

SUKs rikskansli


****************************

Kallelse till SUKs årsmöte 20-22 mars 2020!


Snart är det dags för SUKs årsmöte. Ett viktigt möte där du som medlem i en av SUKs lokalföreningar har chansen att påverka SUK. Kanske har du förslag på hur SUK ska bli bättre ...och vilka som ska sitta i SUKs styrelse? Kanske du har en åsikt om vilka aktiviteter som SUK bör satsa på? Du eller din förening har säkert en massa åsikter om SUK.  Ta chansen att påverka!


Det är medlemmarna i SUK som har makten, och årsmötet är SUKs högsta beslutande organ. Årsmötet äger i år rum, som det brukar, på Marielund, Ekerö, några mil utanför Stockholm stad. Vi börjar på fredagen runt kl. 18 och slutar på söndagen senast kl. 14.30.

Motioner. Skicka gärna in en motion/förslag, eller flera! De bör vara rikskansliet tillhanda senast den 28:e februari 2020 (via mail till suk@suk.se eller per post till SUKs rikskansli).  Läs mer om motioner här på SUKs ”motionsskola” Har du förslag på folk till förbundsstyrelsen eller utskott? Maila valberedningens sammankallande på carl@suk.se

Ålder: Ingen åldersgräns, men deltagare under 15 år måste komma i målsmans sällskap.

Anmälan: Ja, anmäl dig! Vi vill att du kommer. Du räknas som anmäld när både anmälan och betalning inkommit till SUKs rikskansli. Tänk på att du ska vara medlem i en aktiv lokalförening 2020 redan när du anmäler dig och du åker som representant för just den föreningen. Endast medlemmar har rösträtt, så detta är viktigt. Nytt för i år efter förra årets stadgeändring är att kansliet kollar upp att lokalföreningarna godkänner sina representanter, men det godkänns i efterhand efter att ni anmält er. Så ni anmäler er som vanligt.

Från stadgarna: ”Närvaro- och yttranderätt har varje medlem, Biskopen av Stockholm samt förbundets styrelsemedlemmar, anställda, ungdomspräster och revisorer.  […] Röstberättigad vid årsmötet är ordinarie medlem som utsetts av sin lokalförening att representera denna på årsmötet. Högst fem medlemmar från varje lokalförening får rösta. Är antalet medlemmar från samma lokalförening fler, skall dessa inom respektive grupp utse fem som har rösträtt vid årsmötet.”

Här kommer information om kostnad, anmälan och reseersättning:
*Både anmälan och betalning SUK tillhanda senast den 6 mars: Årsmötet kostar 350 kronor och man får som röstberättigad medlem reseersättning (men som mest totalt 700 kronor).

*Anmälan eller betalning SUK tillhanda 7-12 mars: Kostnad 800 kronor och man får ingen reseersättning. Man får då komma i mån av plats.  Efter den 12 mars tas inga anmälningar emot och detta gäller naturligtvis alla. SUK tar inte ansvar för anmälningar eller betalningar som kommit bort utanför SUKs kontroll. ...och som exempel: Om man anmäler sig den 6 mars men betalar den 10:e mars så gäller det högre priset samt ingen reseersättning. Så anmäl och betala i tid!

Några frågor eller funderingar?
Rikskansliet nås på suk@suk.se och 08-50557690, 08-50557691
Vi ser fram emot att träffa er! Varmt välkomna!


PRELIMINÄR DAGORDNING

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3. Val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av dagordning
§5. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro- yttrande- och förslagsrätt
§6. Årsmötets behöriga utlysande
§7. Fastställande av arbetsordning
§8. Verksamhetsberättelsen
§9. Räkenskaps- och revisionsberättelse, sakrevision
§10. Styrelsens ansvarsfrihet
§11. Arbete i grupper för genomgång av propositioner och motioner
§12. Propositioner och motioner
§13. Fastställande av verksamhetsplan
§14. Årstema
§15. Budget
§16. Val av styrelse
§17. Val av utskott
§18. Val av revisorer
§19. Val av valberedning
§20. Stiftets ungdomspastorala team
§21. Tack till avgående styrelse och personal
§22. Övriga frågor
§23. Årsmötets avslutande

Information och anmälningsblankett      i pdf< juni 2020 >
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

12
13 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

13
14 juni

12 jun - 14 jun

SUKs sommarläger på Marielund!

14
15
16
17
18
19
20
21 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

21
22 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

22
23 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

23
24 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

24
25 juni

21 jun - 25 jun

SUK's-S barnläger!

25
26 juni

26 jun -

SUK Västs årsmöte!

26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Medlemskap
facebook
stockholms katolska stift
tidningarna
Ansgarwerken