Saker att tänka på för SUKs lokalföreningar

Hej lokalförening!

Som ni kanske vet så får SUK största delen av sina pengar från två ställen:
Vårt katolska stift och staten.
Det är MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som delar ut statens bidrag. Utan detta bidrag skulle SUK inte kunna göra så mycket eller ge bidrag till aktiviteter på riks-, regions- och lokalföreningsnivå som vi gör. Men MUCF har vissa krav på oss. och här kommer en påminnelse:

Vad krävs av SUKs lokalföreningar för att de ska kunna räknas (som giltiga) för 2023?

1. Att föreningen följer sina egna stadgar.
2. Att lokalföreningen har årsmöte under 2023.
3. Att lokalföreningen på årsmötet väljer det antal revisorer som föreningens stadgar har bestämt.
4. Att lokalföreningen på årsmötet beslutar om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. Vid bordläggning av punkten så ska nytt beslut tas i närtid.
5. Att inte någon särbehandlas i stadgarna. Exempel på särbehandlade personer kan vara icke-katoliker, män, kyrkoherdar osv.  Här krävs stadgeändring på årsmöte om särbehandling står i stadgarna.
6. Att lokalföreningen lämnar in de dokument som SUK brukar vilja ha in senast den 1 februari varje år.

Har ni redan haft årsmöte under 2023 och inte uppfyllt någon av punkterna så måste ni tyvärr för att kunna räknas för 2023 ha ett extra årsmöte redan i år (2023). Behöver ni hjälp med det, kontakta oss!
Vi kan exempelvis hjälpa till med en mall för ert extra årsmöte. Vill ni ha hjälp så mejla suk@suk.se (eller kontakta er konsulent).


Dessutom så vill vi att de lokalföreningar som behöver justerar sina stadgar på sitt nästa årsmöte gällande följande punkter:

a.  Det ska synas tydligt i stadgarna hur man blir medlem. Alla blir medlemmar genom en aktiv handling men den kan vara antingen medlemsavgift eller övrig aktiv handling (som t.ex. underskrift på medlemslistor/inskickade sms/ eller hemsidesmedlemskap). Man kan inte uttrycka sig i generella ordalag som t.ex. ”medlemmar är alla personer i församlingen mellan 6 och 25 år”. För att bli medlem måste man ju ansöka på något sätt.

b.  Det ska synas tydligt i stadgarna i vilken kommun/stad föreningen har sitt säte/hemvist.
Det bör stå något sånt här (byt ut X/Y): ”Föreningen X har sitt säte i kommunen Y.”

c.  Det ska synas i stadgarna reglerna för kallelse till årsmöte.
T.ex.: ”Kallelse till årsmötet ska utfärdas av styrelsen minst en (1) månad före sammanträdet. Förslag till stadgeändring måste –om den är känd- framgå av kallelsen.”

d.  Det behöver stå i stadgarna att ni under årsmötet ska välja revisor (en eller två) och att ni ska besluta om ansvarsfrihet (dvs att styrelsen skött sig ok).

e.  Det behöver stå i stadgarna hur man ska göra om man vill gå ur föreningen under pågående verksamhetsår. T.ex. kan man skriva in en paragraf i stadgarna som ser ut t.ex. så här:
”§… UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur föreningen under pågående verksamhetsår skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.”

Vill ni ha hjälp?

Tveka inte att kontakta SUKs rikskansli  eller er regions Barn- och ungdomskonsulent. Klicka här för kontaktuppgifter.