OBS! Datum!

Kallelse SUKs årsmöte 17-19 mars 2023

Nu har du chansen att göra din och din förenings röst hörd!
Lokalföreningarna och deras medlemmar har makten i riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, och årsmötet är det högsta beslutande organet. Nu är det snart dags. Välkommen!

Plats: Marielunds stiftsgård, Ekerö, några mil utanför Stockholm stad. Vi planerar att börja på fredagen runt kl. 18 och sluta på söndagen senast kl. 14.30. Vi förbehåller oss rätten att genomföra årsmötet digitalt om pandemirestriktioner återinförs. Alla anmälda meddelas i så fall om detta.

Motioner. Skicka gärna in motioner (förslag)! De bör vara rikskansliet tillhanda senast den 24:e februari 2023 (via mejl till suk@suk.se eller per post till SUKs rikskansli). Du kan läsa mer om motioner på SUKs motionsskola”. Har du förslag på folk till förbundsstyrelsen eller utskott? I så fall kan du kontakta valberedningen på valberedning@suk.se

Ålder: Ingen åldersgräns, men deltagare under 15 år måste komma i målsmans sällskap.

Anmälan: Ja, vi vill att du kommer! Du räknas som anmäld när både anmälan och betalning inkommit till SUKs rikskansli. Är det någon annan som ska betala för ditt deltagande, så se till att denna betalar inom avsedd tid. Du ska vara medlem i en aktiv lokalförening 2023 redan när du anmäler dig och du åker som representant för just den föreningen. Endast medlemmar har rösträtt, så detta är viktigt. Lokalföreningarna godkänner sina representanter, och att du är godkänd representant av föreningen kontrolleras med föreningen i efterhand efter att du anmält dig. Men observera att oavsett om du är utsedd eller att rösta för en förening eller inte så har du som medlem rätt att närvara.

Från stadgarna om närvaro- och yttranderätt:
Närvaro- och yttranderätt har varje medlem, Biskopen av Stockholm samt förbundets styrelsemedlemmar, anställda, ungdomspräster och revisorer. Årsmötet kan därutöver medge annan person närvaro- och yttranderätt.
Röstberättigad vid årsmötet är ordinarie medlem som utsetts av sin lokalförening att representera denna på årsmötet. Högst fem medlemmar från varje lokalförening får rösta. Är antalet medlemmar från samma lokalförening fler, skall dessa inom respektive grupp utse fem som har rösträtt vid årsmötet. För att få rösträtt måste man vara medlem i den förening man ska representera när man skickar in sin anmälan till årsmötet.
Detta innebär rent praktiskt: Är man inte medlem i korrekt förening när man anmäler sig så måste man skicka in en ny anmälan inom gällande datumgränser. Du har ett eget ansvar att veta om eller ta reda på om du är medlem för år 2023 -t.ex. genom mejl till suk@suk.se. Medlem för året 2023 innebär att du 1 januari 2023 eller senare har anmält dig som medlem i föreningen. Om föreningen har medlemsavgift så ska du följaktligen ha betalat under året 2023.

Mer information om kostnad, anmälan och reseersättning:
*Både anmälan och betalning SUK tillhanda senast den 1 mars: Årsmötet kostar 400 kronor och man får som röstberättigad medlem reseersättning (men som mest totalt 700 kronor, fast här har ni som bor i den Norrländska regionen DUNK specialregler).

*Anmälan eller betalning SUK tillhanda 2-8 mars: Kostnad 800 kronor och man får ingen reseersättning. Man får då komma i mån av plats. Efter den 8 mars tas inga anmälningar emot och detta gäller naturligtvis alla. SUK tar inte ansvar för anmälningar eller betalningar som kommit bort utanför SUKs kontroll. OBS! Om man t.ex. anmäler sig den 1 mars men betalar den 5:e mars så gäller det högre priset samt ingen reseersättning. Så anmäl er och betala i tid!

Anmälan görs via formulär på sidan https://forms.gle/vjMdcSyHDnQ3C61XA. Anmälan är bindande, men ej fullständig innan avgiften är inbetald till SUKs bankgironummer 101-3192 eller SUKs swishnummer 1235715313. Ange ditt namn som textmeddelande på betalningen. Du ska vara medlem i en aktiv lokalförening redan när du anmäler dig till årsmötet. Dina personuppgifter kommer att samlas in för att kunna genomföra årsmötet och behandlas enligt personuppgiftslagen GDPR. Läs mer på SUKs hemsida www.suk.se eller på www.imy.se

Gällande reseersättning
De medlemmar 6-28 år, med rösträtt, som anmäler sig i tid, dvs. anmäler sig och ser till att SUKs kansli har betalningen senast den 1 mars får full reseersättning med billigast möjliga resesätt, dock som mest 700 kronor. Region DUNK har här specialregler, men billigast möjliga resa bokad i tid gäller här också. Hör av dig till kansliet om du undrar något. Reseersättning betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto/biljett. I mån av plats tar vi emot efteranmälan/betalning den 2-8 mars men då betalas reseersättning ej ut av SUK. Begäran om reseersättning skall vara SUK tillhanda senast den 19 april.

Om fotografering och filmning på årsmötet
Under årsmötet kommer det att tas en del kort. Kanske kommer det att filmas också.
Därför behöver vi veta om det är ok om vi tar kort eller filmar där du syns. Bilderna/filmerna kan komma att användas för att t.ex. visa vilken typ av verksamhet SUK har eller för att göra reklam för SUK, eller helt enkelt för att visa vad vi gjorde på årsmötet. Det kan bli t.ex. bilder på SUKs hemsida eller reklamblad för SUK. Du kan ge sitt samtycke nu och senare meddela oss att du ångrar dig. Då ska vi göra vårt bästa för att ta bort alla bilder/filmer där du syns.
Du kommer att få ge ditt medgivande/icke-medgivande vid på plats på årsmötet.

Mer information bilder/filmer?
Ansvarig: riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, suk@suk.se, 08-50557690.
Ändamål: visa på/reklam för SUKs verksamhet. Läs mer här. Har du klagomål på SUKs hantering av dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).

PRELIMINÄR DAGORDNING ÅRSMÖTET
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3. Val av justerare tillika rösträknare
§4. Fastställande av dagordning
§5. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro- yttrande- och förslagsrätt
§6. Årsmötets behöriga utlysande
§7. Fastställande av arbetsordning
§8. Verksamhetsberättelsen
§9. Räkenskaps- och revisionsberättelse, sakrevision
§10. Styrelsens ansvarsfrihet
§11. Arbete i grupper för genomgång av budget, verksamhetsplan samt propositioner och motioner
§12. Propositioner och motioner
§13. Årstema
§14. Fastställande av verksamhetsplan
§15. Budget
§16. Val av styrelse
§17. Val av utskott
§18. Val av revisorer
§19. Val av valberedning
§20. SUKs andliga vägledare
§21. Tack till avgående styrelse och personal
§22. Hedersmedlemmar
§23. Övriga frågor
§24. Årsmötets avslutande

Några frågor eller funderingar?
Rikskansliet nås på suk@suk.se och 08-50557690 (Åsa), 08-50557691 (Robel). Förbundsordförande Damiana Sabah Younan nås på ordforande@suk.se

Vi ser fram emot att träffa er! Varmt välkomna!