Övrig information förening

Om ni är en färdig förening i SUK...

1. Söka bidrag från SUK?

Man kan söka bidrag från SUK för att bidra till delar av en aktivitet ni ska ha. De återstående kostnaderna måste täckas upp av deltagaravgifter eller bidrag från andra.

Klicka här för ansökningsblankett och mer information. Blanketten mejlas in till eu@suk.se

 

2. Söka pengar från kommunen?

Alla kommuner ger inte bidrag till religiös verksamhet, tyvärr, så det här gäller i första hand de kommuner där man kan få det.

Värt att komma ihåg är att även om de inte ger bidrag till religiös verksamhet så kan ni ibland få bidrag till utflykter, läger, träffar där ni går igenom livsfrågor etc.

Skicka intyget från SUK, tillsammans med protokollet och stadgarna till kommunen för godkännande. Ring i förväg och kolla exakt vad de vill ha.

En del kommuner kräver att ni som förening tar ut en medlemsavgift av era medlemmar. Kolla vad som gäller i er kommun innan ni beslutar något, så att ni inte beslutar om medlemsavgift i onödan.

När lokalföreningens hemkommun (där föreningen har sitt säte) har godkänt föreningen kan föreningen där söka lokalt aktivitetsstöd och andra bidrag.

Naturligtvis kan en lokalförening inom SUK också söka pengar från SUK (ansökan skickas till förbundsstyrelsen, c/o SUK, Box 2150 10314 Stockholm eller suk@suk.se). Man söker som regel minst två veckor i förväg, dvs innan aktiviteten man sökt pengar för ägt rum.

3. Ansöka om organisationsnummer?

Vill ni ha ett organisationsnummer så beställer ni blankett från Riksskatteverket/Skattemyndigheten. Ansökan skall lämnas till skattekontoret där föreningen har sitt säte.

Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av
*stadgar
Protokoll från konstituerande möte som visar:
*att föreningen har bildats och antagit ett namn
*att stadgar antagits
*att styrelsen har valts
*vilka som ingår i styrelsen
*protokoll på vem/vilka som är firmatecknare.

Kontrollera i förväg vad som ska in. Regler kan ändras!

Vart ska ansökan skickas? Klicka på lokalföreningens ort på denna karta så visar den rätt adress.

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ideellaforeningar/kartamedadresserforolikalan.4.70ac421612e2a997f85800026971.htmle.

Observera att det med vissa banker går att ordna bankkonto med tillfälligt organisationsnummer, dvs utan att ni ordnar ett eget ”riktigt” organisationsnummer. Nackdelen med orgnaisationsnummer är att man behöver deklarera.

4. Deklarera?!

Jo, tyvärr har du organisationsnummer så ska du deklarera. Tack och lov så är det inte så komplicerat faktiskt.

Man fyller i två papper, varav ”Inkomstdeklaration 3” mest är en underskrift och så fyller man i siffrorna som man tar från sin ekonomiska berättelse och fyller i på det andra papperet ”Särskild uppgift”. Klart! Inga bilagor.

Man deklarerar vid närmsta deklarationstidpunkt sex månader efter räkenskapsårets slut.

Räkenskapsårets slut=bokslutsdatum= sista dagen på verksamhetsåret=avstämningsdatum.

Om räkenskapsåret slutar 31/1, 28/2, 31/3, 30/4 =deklaration senast 1 november
Om räkenskapsåret slutar 31/5, 30/6 =deklaration senast 15 december
Om räkenskapsåret slutar 31/7, 31/8 =deklaration senast 1 mars
Om räkenskapsåret slutar 30/9, 31/10, 30/11, 31/12 =deklaration senast 1 juli

När man har gjort deklarationen i två år så kan man begära befrielse från den. Det gör man på blankett SKV 2501.

Skatteverket har olika informationsträffar där du som styrelsemedlem i en ideell förening kan få många goda råd, till exempel kring kontrolluppgift, arbetsgivaravgifter och deklarationer för föreningar. Träffarna är kostnadsfria.

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/informationstraffarmoten.4.18e1b10334ebe8bc80001513.html

5. Kontakt med bank?

Här finns lite tips inför möte med bank, t.ex. om ni vill skaffa kontonummer:

https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/ideella-foereningar/ideella-foereningar-att-taenka-paa-infoer-kontakt-med-banken/

6. Försäkring
Under SUK-aktiviteter på alla nivåer inom SUK är våra medlemmar olycksfallsföräkrade. Läs mer här,

7. Juridisk person?

En ideell förening är en juridisk person. Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när medlemmarna har antagit stadgar som behandlar föreningens namn, ändamål eller syfte, verksamhet, hur föreningsbeslut ska komma till stånd och andra grundläggande bestämmelser. Dessutom ska de ha valt en styrelse som bör bestå av minst tre medlemmar.

Föreningen har som juridisk person
rättskapacitet, vilket innebär att den:
• kan äga tillgångar
• ansvarar för föreningens skulder och andra förpliktelser
• kan vara part inför domstol och myndigheter.

-Om föreningen är en egen juridisk person så kan inte andra bestämma över föreningen hur som helst. Inte heller kan styrelsemedlemmar i föreningens namn utanför styrelsemötena och årsmötet göra saker som strider mot det föreningen på tidigare möten bestämt. (lång mening)