Riktlinjer om SUKs namn och logga

Riktlinjer beslutat 7/5-2022 på SUK riks styrelsemöte

– Vem som får tala för SUK riks
– Publicering av SUK riks logga
– Vem anordnar och beslutar om vad

SUK riks är väldigt stolta över allt som görs på lokal och regional nivå och det är väldigt roligt att vår
logga används i allt större utsträckning då alla lokalföreningar och regioner är en del av SUK. Det är
dock viktigt att förtydliga att respektive lokalförening, region och förbundet SUK riks är enskilda
föreningar även om vi alla är delar av SUK. SUK riks verksamhet är begränsad till riksaktiviteter som
planeras och genomförs av Verksamhetsutskottet (VU) och förbundsstyrelsen. Årsmötet beslutar om
vad styrelsen och utskotten ska genomföra under året. För att SUKs logga och vem som uttalar sig
som Sveriges Unga Katoliker, SUK eller SUK riks ska vara tydligt har vi beslutat om rutinerna enligt
nedan.

Vem får tala för SUK riks

Huvudregel: En majoritet i SUK riks förbundsstyrelse ska godkänna uttalanden om en
medlem utanför styrelsen uttalar sig som Sveriges Unga Katoliker, SUK eller liknande
formulering. Om riks verksamhetsutskott (VU) uttalar sig måste en majoritet ha diskuterat
detta och fått godkänt av någon styrelsemedlem som är representerad i
verksamhetsutskottet (VU).

Man får alltid som region eller lokalförening uttala sig som en lokalförening i SUK eller en
region i SUK men man får inte uttala sig som SUK riks eller Sveriges Unga Katoliker utan
tillåtelse av förbundsstyrelsen.

Undantag: Vid brådskande ärenden får endast SUK riks förbundsordförande svara för SUK
riks eller delegera detta till övrig i förbundsstyrelsen. Viktigt är att det ändå bollas med
någon på SUK riks innan. Ingen ska förvänta sig att en organisation kan svara direkt utan
diskussion med övriga.

Publicering av SUK riks logga

SUKs logga får endast användas av en region eller lokalförening som är en del av SUK. Alla
lokalföreningar/regioner har godkänts av SUKs förbundsstyrelse efter att ha ansökt om
medlemskap om att gå med. Det är dock viktigt att om man använder SUKs logga ska man
tydligt visa vilken lokalförening eller region i SUK som anordnar eventet för att det inte ska
misstolkas att det är SUK riks som anordnar aktiviteten.

Vem anordnar och beslutar om vad

SUK riks anordnar endast riksaktiviteter som beslutats av styrelsen, verksamhetsutskottet
(VU) och/eller delegering till specifik grupp/personer som fattats av en majoritet i SUK riks
förbundsstyrelse. Det är årsmötet som är högst beslutande organ och bestämmer över SUK
riks verksamhet. Förbundsstyrelsen och utskotten ska se till att årsmötets beslut ska
genomföras under räkenskapsåret.