SUKs stadgar

Stadgar för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

§ 1 Namn
Organisationens namn är Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK).
Organisationen grundades den 3 maj 1934 i Stockholm under namnet Sveriges Katolska Ungdomsförbund och har sedan den 29 oktober 1949 hetat Sveriges Unga Katoliker. Sedan den 1 juli 1975 är förbundet ett av staten erkänt ungdomsförbund med det registrerade namnet Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker.

§ 2 Förbundets målsättning
Förbundet ska samla barn och ungdomar i tron och kunskapen om den katolska kyrkan och verka som medlemmarnas röst inom kyrkan och samhället.
Förbundet ska delta i kyrkans utveckling.

§ 3 Förbundets uppgifter
Det ingår i förbundets uppgifter
– att stödja barn och ungdomar till en katolsk tro och gemenskap.
– att sträva efter att nå ut till alla församlingar, lokalföreningar, regioner, distrikt, nationella grupper och katolska scoutkårer.
– att stödja ovanstående grupper i deras arbete med ledarutbildning, studiematerial, information och andra arrangemang på riksnivå.
– att aktivt samarbeta med andra svenska och internationella katolska organisationer.
– att representera det katolska barn- och ungdomsarbetet i Sverige på nationellt och internationellt plan.
– att genom ekumeniskt arbete verka för en större förståelse mellan den katolska kyrkan och andra kristna kyrkor och samfund och därigenom sträva efter alla kristnas enhet.

§ 4 Biskopens beskydd av förbundet
Förbundet står under överinseende av Biskopen av Stockholm. Denne utser ungdomspräster efter förslag av förbundsstyrelsen för verksamhet i hela stiftet, region eller nationell grupp. Stiftsungdomsprästen skall, i samarbete med förbundets styrelse, delta i planering och verksamhet i förbundet, samt vara rådgivande i religiösa frågor.

§ 5 Organisation
Förbundets medlemmar är organiserade i lokalföreningar. Lokalföreningar inom ett geografiskt område bildar en region, lokalföreningarna inom ett landstingsområde kan bilda ett distrikt. Lokalföreningen kan dessutom tillhöra en nationell grupp och vara medlem i ett distrikt eller en scoutkår inom SUK. Lokalföreningarnas, regionernas, distriktens, de nationella gruppernas och scoutkårernas stadgar skall godkännas av förbundets styrelse.

§ 6 Medlemskap
Förbundet består av ordinarie medlem, extra ordinarie medlem och hedersmedlem.
Ordinarie medlem är barn och ungdom mellan 6 och 28 år, ansluten till lokalförening i SUK. Extra ordinarie medlem är medlem under 6 år och över 28 år. Hedersmedlem utses av årsmötet.

§ 7 Årsmötet
Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet, vilket kan vara ordinarie eller extra årsmöte. Ordinarie årsmöte hålls en gång om året på tid och plats som styrelsen fastställer. Kallelse till årsmöte skall vara utsänd av styrelsen en månad före mötet.
Handlingar till årsmötet skall innehålla dagordning, verksamhetsberättelse, sakrevisions- och revisionsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner.
Motioner bör vara SUK:s rikskansli tillhanda tre veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a) Val av mötesordförande och mötessekreterare
b) Val av två justeringspersoner och rösträknare
c) Fastställande av röstlängd
d) Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
e) Fastställande av dagordning
f) Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
g) Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
h) Behandling av motioner
i) Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
j) Fastställande av budget
k) Fastställande av styrelsens storlek
l) Val av styrelse, inklusive ordförande, sekreterare och kassör.
m) Val av två räkenskapsrevisorer, varav minst en auktoriserad
n) Val av två sakrevisorer
o) Val av valberedning med sammankallande
p) Val av förbundsutskott

Närvaro- och yttranderätt har varje medlem, Biskopen av Stockholm samt förbundets styrelsemedlemmar, anställda, ungdomspräster och revisorer. Årsmötet kan därutöver medge annan person närvaro- och yttranderätt.

Röstberättigad vid årsmötet är ordinarie medlem som utsetts av sin lokalförening att representera denna på årsmötet. Högst fem medlemmar från varje lokalförening får rösta. Är antalet medlemmar från samma lokalförening fler, skall dessa inom respektive grupp utse fem som har rösträtt vid årsmötet. För att få rösträtt måste man vara medlem i den förening man ska representera när man skickar in sin anmälan till årsmötet.

Röstning får ej ske genom ombud. Deltagare på ordinarie årsmöte måste vara fysiskt närvarande. Vid extrema omständigheter, som t.ex. vid pandemier, kan årsmötet hållas digitalt.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Personval förrättas, om någon röstberättigad så begär, med sluten omröstning. För beslut krävs enkel majoritet, med de undantag som anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten avgör. Personer upptagna i röstlängden kan reservera sig mot årsmötets beslut, och förs då upp i protokollet.

§ 8 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas, då styrelsen eller minst en tredjedel av lokalföreningarna så begär. Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

§ 9 Styrelsen
Förbundets angelägenheter handhas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt det antal ledamöter som årsmötet bestämmer. Styrelsen bör vara representativ för förbundets olika delar. Styrelseledamot väljs för två år och skall ha fyllt 18 år för att vara valbara. Ytterligare ledamöter kan adjungeras och har så närvaro- och yttranderätt. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger om året. Kanslichefen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena.

§ 10 Styrelsens beslut
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de valda röstberättigade ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Varje vald ledamot har en röst. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Närvarande ledamöter kan reservera sig mot beslutet och förs då upp i protokollet.

§ 11 Förbundsutskott
Förbundet ska på årsmötet, utöver styrelsen, utse utskott vars uppgift är att stödja styrelsen i sitt arbete. De ständiga utskotten, vilka ska väljas på varje årsmöte, är Verksamhetsutskottet och Redaktionsutskottet. Ekonomiutskottet och Sociala medier-utskottet väljs av styrelsen.
Verksamhetsutskottet ansvarar för att genomföra förbundets lägerverksamhet. Utskottet består av minst två (2) valda delegater samt minst en (1) och max två (2) representanter från styrelsen. Om behov finns att fler än en (1) och max två (2) representanter från styrelsen behövs för att genomföra aktiviteter i verksamhetsutskottet, kan styrelsen ha fler representanter, men med en motivering till varför i ett styrelseprotokoll. Styrelsen väljer sammankallande.
Ekonomiska Utskottet ansvarar för förbundets ekonomiska förvaltning då styrelsen ej är samlad. Utskottet består av Ordförande, Kassör (sammankallande), max två (2) ytterligare styrelseledamöter samt Generalsekreteraren eller motsvarande.
Redaktionsutskottet ansvarar för förbundets redaktionella verksamhet, såsom förbundets tidskrifter. Utskottet består av en (1) representant från styrelsen (sammankallande), redaktör samt minst två (2) valda delegater.
Årsmötet äger rätten att tillsätta ytterligare utskott i de fall behov uppstår. Utskottens mandat och storlek ska då beslutas av årsmötet. Förslag till sådana utskott skall inkomma som motion till årsmötet. Utskotten har rätt att självständigt besluta inom sitt verksamhetsområde, oberoende av styrelsen. Styrelsen har dock vetorätt, men ska i den mån det är möjligt inte ta beslut inom utskottets arbetsområde. Styrelsens ledamöter får väljas som delegater i utskotten, utom i de fall då dess styrelsemandat ger dem mandat i utskottet. Ordförande och den som styrelsen utser är automatiskt inbjuden till samtliga utskotts sammanträden och har rösträtt på dessa. Styrelsen äger rätten att tillsätta ytterligare delegater när behov uppstår.
Styrelsen äger utöver detta rätten att tillsätta ytterligare utskott, vars mandat och storlek beslutas av styrelsen. Dessa utskott har enbart det mandat som styrelsen fastställt och sitter under en tidsperiod som styrelsen beslutar.

§ 12 Revision
Förbundets räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav
minst en auktoriserad, vilka väljs av årsmötet.
Förbundets och styrelsens verksamhet granskas av två sakrevisorer, vilka väljs av årsmötet. Revisorer kan inte vara medlemmar i förbundsstyrelsen eller anställda av SUK.

§ 13 Firmateckning
Förbundets firma tecknas av den som styrelsen utser. Bemyndigande får ej lämnas till omyndig och kan förenas med föreskrift om att firmateckningen endast får utövas av två eller flera personer i förening.

§ 14 Uteslutning
Förbundsstyrelsen och årsmötet kan var för sig utesluta medlem och lokalförening som inte delar SUK:s målsättning eller följer SUK:s stadgar. Årsmötet kan utesluta nationell grupp enligt ovanstående kriterier. Nationell grupp som inte haft både vald styrelse och aktiviteter fem år i rad utesluts automatiskt. Vid diskussion om en medlems uteslutning, har denne närvaro- och yttranderätt på mötet. Överklagan kan ställas till årsmötet, som efter prövning kan upphäva styrelsens beslut.

§ 15 Stadgeändring
För stadgeändring fordras likalydande beslut fattade med enkel majoritet av två på varandra följande årsmöten med minst tre månader emellan, varav minst ett ordinarie, eller beslut med 3/4 majoritet fattat vid ett årsmöte.

§ 16 Upplösning
För upplösning av förbundet fordras likalydande beslut fattade med enkel majoritet av två på varandra följande årsmöten med minst tre månader emellan, varav minst ett ordinarie. Vid upplösning av förbundet skall förbundets tillgångar överlämnas till Biskopen av Stockholm för att av honom förfogas över till ändamål som angivits i
§§ 2 och 3.

Stadgarna reviderades senast på SUK:s ordinarie årsmöte 20220318-20220320